Zpět na úvodní stranu

     ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 2013/2014 + SEZNAM ČLENŮ
     1. schůzka: 8. 10. 2013 + 2. schůzka: 5. 11. 2013
     3. schůzka: 17. 12. 2013 + 14. 1. 2014
     5. schůzka: 18. 02. 2014 + Barevný týden
     Soutěž ve hře Activity + 6. schůzka: 13. 5. 2014

ŽULOVÁ
ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA
2013/2014

Žákovská samospráva 2013/2014

   Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen a pracovat v nich.
   Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Žákovská samospráva je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky a její činnost je v souladu s novou koncepcí českého vzdělávání. Při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty bude žákovskou samosprávu zastupovat její předseda, zvolený členy žákovské samosprávy a koordinátor ŽS. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na nástěnce v krčku školy a webových stránkách školy.
   Školní koordinátor žákovské samosprávy dohlíží na činnost, účastní se všech zasedání a organizuje vzájemná setkání. Je jím zpravidla pedagog školy, kterého do funkce ustanovuje ředitel školy zpravidla na jeden školní rok.
Stanovy žákovské samosprávy:
- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
- žáci 5. - 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce
- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce
- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen
- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy
- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy v krčku školy a webových stránkách školy.
- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá
Cíle žákovské samosprávy:
- žáci se aktivně podílejí na životě školy
- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)
- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali
- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy
Práva a povinnosti člena samosprávy:
- právo volit a být volen
- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy
- přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy
- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se (s dospělými) problém vyřešit
- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace
- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost
- pomáhat při organizování společných akcí

V Žulové 1. 9. 2013
Mgr. Alena Richtrová

Seznam

KH © 2013