Zpět na úvodní stranu

     Správce tělocvičny - mobil 605 931 248
     Provozní řád tělocvičny - výuka
     Provozní řád posilovny
     Ceny nájemného v posilovně a tělocvičně
     Tělocvična - čestné prohlášení a provozní řád

ŽULOVÁ
TĚLOCVIČNA
2009/2010

Základní škola Žulová,
okres Jeseník, příspěvková organizace

  Žulová, Školní 147 790 65

tel.: 584 437 031  


PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY- VÝUKA

 1. Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.

 2. Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné uvolnění z hodin Tv, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O uvolnění rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.

 3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi.

 4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.

 5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.

 6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.

 7. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu.Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:

  • informuje vedení školy,
  • zavolá lékařskou službu,
  • ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,
  • oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,
  • provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.


 8. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.

 9. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodiněuzamykají.

 10. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.

 11. Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.Mgr. Věra Mondeková  
ředitelka školy  


KH © 2009